Lucy Bardot

Vedtægter for Musikværket Ry

Her finder du Musikværket Ry gældende vedtægter.

§1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Musikværket Ry.

1.2 Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg Kommune

§2. FORMÅL

2.1 Musikværket Ry er en forening, som arbejder for at fremme rammer og udfoldelsesmuligheder for musik og musikere i Ry og opland på tværs af aldersgrupper og genrer. Foreningen søger at udvikle medlemmernes evne og lyst til at spille musik og tage medansvar i foreningen. Foreningen inviterer de mange eksisterende musikaktører i byen (skoler, næringsliv, kulturinstitutioner mv.) til samarbejde mhp. at skabe synergi og nye muligheder til gavn for musiklivet, byen og byens borgere. Musikværket Ry anser området omkring Ry som sit naturlige opland, herunder områderne omkring Alken, Bjedstrup, Firgaarde, Alling, Gl. Rye mv.

FORENINGEN KAN BL.A. ARBEJDE FOR

 • at fremme samarbejde og synergi mellem de mange aktører, som allerede findes i området.
 • at styrke synligheden af aktiviteter relateret til musik.
 • at drive øvefaciliteter.
 • at formidle egnede øvefaciliteter i forhold til musikere og bands i området.
 • at fremme mulighederne for talentudvikling inden for musik.
 • at formidle sammenspilsmuligheder mellem foreningens medlemmer med henblik på tværgående og nyskabende aktiviteter.
 • at fremme muligheden for offentlig fremførelse af musik generelt.
 • at fremme samspil og udvikling af bands på tværs af skolerne i området.
 • at informere om undervisningsmuligheder, kurser, nationale og internationale festivaler m.v., samt om lovgivning på musikområdet.
 • at afholde og støtte koncerter, events og arrangementer inden for alle genrer af musik.
 • at fremme medlemmernes interesser og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning gennem foreningsarbejde.

§3. MEDLEMMER

3.1 Som medlem kan optages enhver med interesse og virke indenfor musik, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

3.2 Indmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse pr. mail eller via blanket på foreningens hjemmeside.

3.3 Medlemskabet ophører automatisk ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrister.

3.4 Bandmedlemmer fra de bands, der øver hos Musikværket Ry, skal alle være medlemmer af foreningen. Kun bandmedlemmer af Musikværket Ry, der ikke er i kontingentrestance, kan booke foreningens øvelokaler og udstyr.

3.5 Medlemskabet, herunder brug af øvelokaler, kan ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser, anseelse, lokaler eller udstyr. Bestyrelsen kan træffe beslutning om dette på et bestyrelsesmøde. Beslutningen kan dog efterprøves ved førstkommende generalforsamling, hvis dette begæres.

§4. KONTINGENT OG LEJE AF LOKALER OG UDSTYR

4.1 Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales første gang ved medlemstegning. Herefter betales det én gang om året. Bestyrelsen fastsætter den årlige betalingsmåned.

4.2 Kvittering for betalt årskontingent er gyldigt medlemsbevis.

4.3 Bestyrelsen fastsætter priser på leje af øvelokaler og udstyr.

§5. GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via mail og offentlige medier af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel.

5.3 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af referent
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af regnskab og budget
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

5.4 Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.5 Dagsorden med indkomne forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse pr. mail til medlemmerne via mail.

5.6 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved alm. flertal blandt de fremmødte. Dog træffes beslutninger om vedtægtsændringer ved 2/3 flertal.

5.7 Tale- og stemmeret har enhver, der har været gyldigt medlem af foreningen i min. 4 uger forud for generalforsamlingens afholdelse, og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

5.8 Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis ét stemmeberettiget medlem ønsker det.

5.9 Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. Referat godkendes og underskrives af dirigenten og referenten og lægges derefter på foreningens hjemmeside.

§6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter
ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

6.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter at krav herom er modtaget.

6.3 Indkaldelse sker efter de regler, der gælder for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§7. BESTYRELSEN

7.1 Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Generalforsamlingen vælger tillige højst to bestyrelsessuppleanter. På generalforsamlingen indtræder suppleanterne efter stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

7.2 Genvalg kan finde sted.

7.3 To medlemmer er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år. Der vælges ligeledes tilsvarende antal suppleanter på generalforsamlingen hvis dette er muligt. Suppleanten er på valg hvert andet år.

7.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

7.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal forefindes på skrift.

7.6 Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

7.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst et flertal af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

7.8 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsformanden skal altid udpeges afaf bestyrelsen.

7.10 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for bestyrelsens og eventuelle udvalgsarbejde. Som tillæg til forretningsordenen fastsætter bestyrelsen regler for habilitet.

7.11 Bestyrelsesmedlemmerne kan som udgangspunkt ikke udføre lønnet arbejde for foreningen.

7.12 Der vælges en revisor og en revisorsuppleant på generalforsamlingen.

7.13 Formand og kasserer skal være myndige.

§8. REGNSKAB

8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal påse, at der inden udgangen af april måned aflægges årsrapport til revision, samt udarbejdes budget.

8.2 Årsrapport forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med revisors påtegning og underskrift. Budgettet godkendes ligeledes på generalforsamlingen.

§9. MIDLER

9.1 Foreningens midler kan udelukkende anvendes til de i §2 nævnte formål.

9.2 Foreningens bestyrelse tilser, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med Musikværket Ry’s formål og aktiviteter.

9.3 Finansieringen af foreningens aktiviteter tilvejebringes gennem medlemmernes kontingentbetaling, indtægter fra bandkontingent, offentlige kulturelle tilskud, midler fra fonde samt private sponsorer mv.

§ 10 TEGNING OG HÆFTELSE

9.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen v/ formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening. Ved større økonomiske dispositioner ud over det allerede godkendte og budgetterede kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

9.2 For foreningens forpligtigelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.

§11. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER

11.1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§12. FORENINGENS OPLØSNING

12.1. Opløsning af Musikværket Ry kan kun behandles på en til formålet særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag herom.

12.2. Generalforsamlingen skal samtidig træffe bestemmelse om, hvilke anbefalinger man vil komme med i forhold til, hvilke foreninger/aktiviteter foreningens eventuelle formue skal gå til jf. § 12.3.

12.3. I tilfælde af foreningens opløsning skal Musikværket Ry’s formue bruges til almennyttige formål i Skanderborg Kommune, som ligger i tråd med foreningens formål jf. §2.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18. november 2019. 
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 3. maj 2021